Cookie szabályzat

BADWIRT PANZIÓ 

ÁLTATLÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Miért készítettük ezt a tájékoztatót? A BADWIRT PANZIÓ több célból kezel személyes adatokat és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni. 

A BADWIRT PANZIÓ fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőt. 

Milyen alapon kezeljük az érintettek adatait? A személyes adatokat csak meghatározott célból és megfelelő jogalappal kezelünk. Ezeket a célokat és jogalapokat a konkrét adatkezelések egyedi tájékoztatójában mutatjuk be. 

Ki kezeli személyes adatait? A személyes adatai a BADWIRT PANZIÓ üzemeltetője kezeli.

Milyen külső segítséget veszünk igénybe adatai kezelésénél? A személyes adatokat többnyire a BADWIRT PANZIÓ a saját telephelyén kezeli. 

Milyen elveket tart fontosnak Vállalkozó a személyes adatai kezelése során? 

A személyes adatok kezelésére a hatályos jogi szabályozás alapján kerül sor, különös tekintettel az Európai Parlament és a tanács 2016/679 rendeletében (2016. április 27.) (GDPR rendelet) foglaltakra. 

A honlap üzemeltetése során csak az egyedi adatkezelések körébe meghatározott személyes adatok kezelésére kerül sor és a megadott, személyes adatok biztonsága a lehetséges és szükséges technikai és szervezési intézkedéssel részesül védelemben. Ennek során különösen nagy figyelem fordítására kerül sor a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében. 

A személyes adatok valódiságáért és pontosságáért az Ön által történt megadás után a Vállalkozó felel. Azok a kifejezések, amelyek jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek az információs önrendelkezési jogról és a GDPR rendelet értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kerültek értelmezésre. 

Milyen jogai vannak a Vállalkozó által kezelt személyes adataival kapcsolatban? 

Az adatkezelő biztosítja, hogy az érintettek a GDPR rendeletben meghatározott jogaikat gyakorolni tudják. Ezen jogok gyakorlására irányuló kérelmet az adatkezelő nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani. Az érintettnek tehát kérelme teljesítéséhez szükséges magát azonosítani. Az adatkezelő a kérelmet késedelem nélkül, de maximum a beérkezéstől számított 1 hónapon belül köteles teljesíteni, illetve tájékoztatni az érintettet a teljesítés esetleges akadályairól, vagy késedelméről. Ebben az esetben a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható, azzal, hogy a meghosszabbításról és annak okáról az érintett 1 hónapon belül értesül. 

Az érintett kérelmét az adatkezelő olyan formában válaszolja meg, ahogyan az érkezett. Az érintettnek lehetősége van elektronikusan is benyújtani a kérelmét, amely esetben a választ is elektronikusan kapja meg, kivéve, ha kifejezetten másként rendelkezik. 

Az érintett jogok biztosítási érdekében ezen tájékoztatóban szereplő jogok díjmentesen gyakorolhatóak, az adatkezelő ezért díjat nem számít fel, kivéve, ha a kérelem egyértelműen alaptalan vagy különösen annak ismétlődő jellege miatt eltúlzó. Ha és amennyiben a kért intézkedés, tájékoztatás eltúlzó vagy nyilvánvalóan alaptalan az adatkezelő ésszerű összeget számíthat fel a teljesítésért (különös tekintettel a eltúlzó kérelmek megnövekedett adminisztratív költségeinek fedezése végett) vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Ilyen esetben az adatkezelő indokolási kötelezettséggel tartozik az érintett felé. 

A GDPR rendeletnek megfelelve az érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják: 

a.) Az adatkezelés teljes tartama alatt az érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az adatkezelő által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen: 

– az adatkezelő és kapcsolattartójának kilétéről, elérhetőségeiről, amennyiben adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz az adatkezelő, annak elérhetőségeiről 

– az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, 

– az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor 

– az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor 

– az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről 

b.) Az érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben a megrendelő adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére – a személyes adatok kezelésének ideje alatt – bármikor módosítja azokat az adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti. 

c.) A hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a megrendelő bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja. 

A megrendelő személyes adatai abban az esetben kerülnek törlésre, ha az adatok kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azt jogerősen elrendelte. 

d.) Az adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az érintett. 

Az érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását 

– amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

– amennyiben az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását 

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez 

– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben 

e.) az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen: Kifejezheti a tiltakozását, ha adatainak kezelését az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

f.) Az adathordozhatósághoz való érintetti jog: Amennyiben az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az érintettek jogosultak arra, hogy a rájuk vonatkozó, az általuk az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagol, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják. Továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná. 

Jelen adatkezelések esetében ezen érintetti jog díjazás ellenében gyakorolható, tekintettel arra, hogy az adatkezelés nem automatizált formában történik. 

Adatbiztonság 

Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védelmét, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az adatkezelő köteles továbbá minden olyan harmadik személyt, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, e kötelezettségei teljesítésére felhívni. 

Az adatkezelő a személyes adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől; jogosulatlan megváltoztatástól; jogosultan továbbítástól; jogosulatlan nyilvánosságra hozataltól; jogosulatlan vagy véletlen törléstől, megsemmisítéstől; sérüléstől; valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól. Továbbá az általa kezelt személyes adatokat a Társaság telephelyén fizikai védelemmel ellátott szerveren tárolja, amely szerverhez való elektronikus hozzáférés kizárólag egyedi azonosító név és jelszó megadását követően lehetséges. Az adatbiztonságot szolgálja továbbá a különálló szerverre történő napi biztonsági mentés is. 

Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége 

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. 

A honlap látogatása regisztrációhoz nem kötött! 

A HONLAP SÜTI(COOKIE) ÉS TECHNIKAI ADATOK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓJA 

A cookie-król: 

A honlap a látogatás során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit a honlap az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns statisztikai jellegű információ gyűjtésére kerüljön sor a látogatókról. 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: 

Az adatkezelés hátterét a GDPR rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyed kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a.) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. 

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői 

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: 

Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkciónak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. 

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: 

Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldal használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. A cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító adatokat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatok a weboldal teljesítményének javítására kerülnek felhasználásra. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. 

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor fontos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A gomb melletti szövegen utaljon arra, hogy a cookie-kat a felhasználó böngészőjén keresztül bármikor tudja törölni. Erről pedig bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat: 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 

Firefox: https://support.mozilla.org/en-Us/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

A honlap böngészése során technikai információk is rögzítésre kerülnek (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP-címét, az oldallátogatás időpontját, a meglátogatott oldal(ak) URL-címét), amelyek személyes azonosításra nem használhatók, de statisztikai célokat szolgálnak. 

A honlap meglátgatásakor a webszerver automatikusan naplózza a látogató tevékenységét. 

Milyen adatai kezelésére kerül sor? 

A honlap által generált azonosító szám, dátum, időpont, a meglátogatott aloldal. 

Milyen célból történik a személyes adat kezelése? 

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megelőzése érdekében rögzíti a látogatói adatokat. 

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének: 

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. 

Ki fér hozzá az adatokhoz? 

Az Ön személyes adataihoz a Vállalkozó fér hozzá. 

Meddig tart a személyes adatai kezelése? 

Az adatokat két hétig őrizzük meg. 

AZ BADWIRT PANZIÓ ÜGYFÉL ADATKEZELÉSÉNEK (szobafoglalás) 

EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

Milyen adatait kezeljük? 

A BADWIRT PANZIÓ a honlapján történő szobafoglalás szolgáltatás keretei között az ajánlatkérő ügyfelek adatait (név,lakcím, email, telefonszám) rögzíti és kezeli. 

Miért kezeljük a személyes adatait? 

A személyes adatait az BADWIRT PANZIÓ abból a célból kezeli, hogy érdeklődésére ajánlatot tudjunk készíteni, felmérjük a lehetséges ügyfelek igényeit, hogy azt a leghatékonyabban tudjuk kiszolgálni. 

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének? 

Az adatkezelést az Ön személyes hozzájárulása alapján kezeljük. 

Meddig kezeljük a személyes adatait? 

A személyes adatait addig kezeljük, amíg a nem vonja vissza a hozzájárulását. Ha a foglalás nem teljesíthető azonnal töröljük adatait a tárhelyről. 

Ki kezelheti az adatait? 

Az adatai a Társaság munkatársai kezelhetik. 

Kinek továbbítjuk az adatait? 

A szobafoglalás szolgáltatáshoz használt személyes adatait nem továbbítjuk harmadik félnek, természetes személynek. Csak a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki adatait.

AZ BADWIRT PANZIÓ ÜGYFÉL ADATKEZELÉSÉNEK (beérkező telefonhívások kezelése) 

EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

Milyen adatait kezeljük? 

A BADWIRT PANZIÓ a szobafoglalás és a szálló vendégek egyéb ügyeinek keretei között a szálláshelyet felhívók adatait (telefonszám és elhangzott beszélgetés, illetve az ekkor esetlegesen megadott egyéb személyes adatok) rögzíti és kezeli. 

Miért kezeljük a személyes adatait? 

A személyes adatait az BADWIRT PANZIÓ abból a célból kezeli, hogy a szobafoglalással kapcsolatos ügyintézést megkönnyítse és meggyorsítsa. 

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének? 

Az adatkezelést az Ön személyes hozzájárulása alapján kezeljük. 

Meddig kezeljük a személyes adatait? 

A személyes adatait addig kezeljük, amíg a nem vonja vissza a hozzájárulását. Az adatok 1 év elteltével automatikusan törlésre kerülnek. 

Ki kezelheti az adatait? 

Az adatai a Társaság munkatársai kezelhetik. A beszélgetést visszahallgatni csak a műszakvezető recepciós és a Társaság ügyvezetője tudja. 

Kinek továbbítjuk az adatait? 

A szolgáltatás használatához megadott személyes adatait nem továbbítjuk harmadik félnek, természetes személynek. Csak a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki adatait. 

AZ BADWIRT PANZIÓ ÜGYFÉL ADATKEZELÉSÉNEK (bejelentő lap adatai) 

EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

Milyen adatait kezeljük? 

A BADWIRT PANZIÓ az idegenrendészeti ellenőrzés és más egyéb hatósági megkeresés, továbbá az idegenforgalmi adó bejelentésére a szálló vendégek meghatározott adatait (név, születési hely, idő, lakóhely, állampolgárság, útlevél száma (külföldi állampolgár esetén), szig. szám (magyar állampolgár esetén) rögzíti és kezeli. 

Miért kezeljük a személyes adatait? 

A személyes adatait az idegenforgalmi adó megállapítása érdekében, illetve az az alóli mentességhez szükséges kezelnünk. Továbbá ezen adatkezelés biztosít lehetőséget az idegenrendészeti ellenőrzés és esetleges hatósági megkereséseknek is. 

Meddig kezeljük a személyes adatait? 

Törvényi előírás alapján adatit 10 évig őrizzük meg, ezt követően automatikusan törlésre kerülnek. 

Ki kezelheti az adatait? 

Az adatai a Társaság munkatársai kezelhetik. Munkavállalóink a munkaviszony létesítésekor titoktartási kötelezettséget vállalnak. 

Kinek továbbítjuk az adatait? 

A szolgáltatás használatához megadott személyes adatait nem továbbítjuk harmadik félnek, természetes személynek. Csak a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki adatait. Továbbá a kötelező havi statisztika elkészítésének megfelelően továbbítjuk a Központi Statisztikai Hivatalnak 

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe? 

További adatfeldolgozót nem veszünk igénybe. Az adatokat papíralapon a panzió irodájában zárható szekrényben tároljuk. 

A BADWIRT PANZIÓ SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

Milyen adatai kezelésére kerül sor? 

A szálláshely szolgáltatás megrendelésével összefüggő számla kiállítása és a Vállalkozóra vonatkozó számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében Vállalkozó az Ön nevét (vezetéknév és keresztnév), számlázási címét (ország/megye/irányítószám/város/utca/házszám), a vásárolt szolgáltatás fajtáját, a vételár összegét és a vásárlás/ számlakiállítás időpontját, továbbá a számla kiállítása érdekében – kapcsolattartásra szolgáló adatként – a telefonszámát és az e-mail címét, mint személyes adatait kezeli. 

Milyen célból történik a személyes adatai kezelése? 

Az adatkezelés célja a számla kiállításához szükséges személyes adatok estében a megvásárolt szolgáltatásról szóló számla kiállítása az Ön erre irányuló kérelme esetén, továbbá a számla kiállításából eredő és a Vállalkozót terhelő számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség. 

A számla kiállítása során – kapcsolattartás érdekében – kezelt személyes adatok kezelésének célja a számlázással összefüggő körülmények Önnel történő egyeztetése. 

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének? 

Az adatkezelés jogalapja a számla kiállítása iránti kérelem és az ehhez szükséges adatok megadása, továbbá a kapcsolattartás szolgáló személyes adatok esetén az Ön önkéntes hozzájárulása. 

A számla kiállítása esetén Vállalkozó számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség terheli. Amennyiben Ön ez ehhez szükséges önkéntes hozzájárulását visszavonja, úgy a továbbiakban az adatkezelés jogalapja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.), mint törvényi kötelezettségen alapuló adatkezelés lesz. 

Ki fér hozzá az adatokhoz? 

Az Ön személyes adataihoz a Vállalkozó, továbbá a Társaság a könyvelője férhet hozzá. 

Meddig tart a személyes adatai kezelése? 

A számla kiállítása iráni kérelem vonatkozásában, illetve a kapcsolattartás érdekében megadott önkéntes hozzájárulás esetében az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig terjed, a számla kiállítását követő – a Vállalkozót terhelő – számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség keletkezése esetén az adatok megőrzési ideje az Sztv.-ben foglalt 8 év. 

Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatai? 

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek, természetes személynek. Csak hatóság, vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére kerülnek átadásra a személyes adatai. 

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor? 

A Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társaságunkkal szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.